Vývoz ostatného odpadu

Vývoz ostatného odpadu obce Vyšný Kubín v roku 2018

Elektroodpad vývoz 2 x do roka: 1 x na jar a 1 x v jeseni – firma EKORAY Námestovo

Veľkoobjemové kontajnery – na veľkoobjemový odpad a drobný stavebný odpad – vývoz 2 x do roka – 1 x na jar a 1 x v jeseni. (Technické služby Dolný Kubín)

- termíny vývozov budú vopred oznámené na úradnej tabuli obce a vyhlásené v obecnom rozhlase

Sklo - kontajnery na sklo
zelené zvony - 2 ks pred budovou Jednota
modré búdky – 2 ks vedľa veľkej bytovky
modré búdky – 1 ks vedľa firmy p. Povalu
modré búdky – 1 ks dolný koniec, ulica pri Rosinských
modré búdky – 1 ks horný koniec, za novou autobus. zast.
(odvoz 10.1.2018, 8.2.2018, 8.3.2018, 12.4.2018, 10.5.2018, 14.6.2018)

Ing. Jaroslav Figuli
zástupca starostu obce