Vývoz ostatného odpadu

Vývoz ostatného odpadu obce Vyšný Kubín v roku 2017

Elektroodpad vývoz 2 x do roka: 1 x na jar a 1 x v jeseni – firma EKORAY Námestovo

Veľkoobjemové kontajnery – na veľkoobjemový odpad a drobný stavebný odpad – vývoz 2 x do roka – 1 x na jar a 1 x v jeseni. (Technické služby Dolný Kubín)

Termíny vývozu budú vopred oznámené na úradnej tabuli obce a vyhlásené v obecnom rozhlase

Viera Juráková
starostka obce