Daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za odpady na rok 2022

Termín na podanie je do 31.1.2022

Daň z nehnuteľnosti
Správca dane Obec Vyšný Kubín upozorňuje občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že všetky zmeny, ktoré nastali vo vlastníctve nehnuteľnosti
- kúpa, predaj, výmena pozemku, stavby atď.  a zmena je zapísaná v katastri nehnuteľnosti k 1.1.2022,
- vydané stavebné povolenie, platné kolaudačné rozhodnutie, dokončenie ohlásenej drobnej stavby, zmena druhu alebo výmery pozemku, atď. k 1.1.2022

sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.1.2022.

Daňové priznanie - tlačivo - editovateľné

Daň za psa
Občania a firmy, ktoré v roku 2021 kúpili, predali alebo im uhynul pes, sú tiež povinní nahlásiť túto zmenu na obecný úrad do 31.1.2022.

Poplatok za vývoz odpadu 
Oznamujeme občanom, že poplatok za komunálny odpad ostáva v roku 2022 nezmenený vo výške 18,25 € /osoba/rok.
Pre zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad je potrebné vyplniť žiadosť a spolu s príslušnými dokladmi predložiť na obecnom úrade najneskôr do konca februára 2022, alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do vyrubenia poplatku za odpad.

Odpady - tlačivá