Daň z nehnuteľnosti, poplatok za odpady - do 31.01.2019

Kto má povinnosť podať daňové priznanie

Musia ho podávať všetci majitelia nehnuteľností, ktorí nadobudli nehnuteľnosť, alebo ktorým sa
zmenilo vlastnícke právo k nehnuteľnosti v predchádzajúcom kalendárnom roku. Posledným termínom na jeho podanie je 31. január 2019. Majiteľ nehnuteľnosti či pozemku podáva daňové priznanie obci, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza.

Daňové priznanie sa podáva ak nastala zmena vlastníctva, a to na základe kúpnej, darovacej alebo zámennej zmluvy, pričom v tomto prípade je rozhodujúci dátum povolenia vkladu katastrom nehnuteľností.

Daňové priznanie podávajú fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo právnické osoby, ak v priebehu roku 2018:

  • nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2019 je zmena zapísaná v katastri nehnuteľností,

  • predali nehnuteľnosť a k 1. januáru 2019, zmena je zapísaná v katastri nehnuteľností,

  • nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrúbenie dane (napríklad sa zmenila výmera pozemkov).

Ak vklad kataster nehnuteľností povolil do 1. januára 2019 daňové priznanie podávajú vlastníci nehnuteľností najneskôr do 31. januára 2019. Ak bol vklad povolený po 1. januári 2019, daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva až v roku 2020.

Pôvodný vlastník podáva priznanie označené ako čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti a nový vlastník podáva priznanie označené ako priznanie alebo čiastkové priznanie daňovej povinnosti.

To neplatí pre prípady, ak nehnuteľnosť nadobudli daňovníci dedičským konaním, v tom prípade priznanie k dani z nehnuteľnosti mali podať do 30 dní po právoplatnosti dedičského rozhodnutia.

Priznanie podáva aj ten, kto v predchádzajúcom roku menil účel využitia stavby. Napríklad ak niekto zmenil nebytový priestor na byt alebo naopak, a to aj keď sa vlastník nezmenil. Tiež aj v prípade, že začal užívať pozemok na základe zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom, v takom prípade totiž bude platiť daň v tomto roku už nájomca. Ďalej aj ak na liste vlastníctva došlo k zmene druhu pôdy, napríklad orná pôda sa zmenila na trvalý trávny porast alebo na záhradu,  zastavanú plochu či stavebný pozemok, keďže sa už na príslušnú výmeru bude vzťahovať iná sadzba dane. Priznanie sa podáva po právoplatnosti stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia na stavby alebo bytový dom.

Pokiaľ niekto v predchádzajúcom kalendárnom roku dostal právoplatné stavebné povolenie na prístavbu, na rekonštrukciu stavby, priznanie podáva až po právoplatnom skolaudovaní stavby. Ak sa tak stalo v roku 2018, priznanie podáva do 31. januára 2019, keďže plocha sa tým pádom zväčší a mení sa základ dane alebo podlažnosť stavby.

Určenie výšky poplatku za vývoz odpadov:
je potrebné priniesť doklady k určeniu výšky poplatku za odpady a uplatneniu zľavy:
- preukazy ZŤP vydané a ešte nepredložené na obecnom úrade
- potrvdenie o študentoch, ktorí študujú mimo okres DK (sú na internáte alebo v zahraničí)
- zamestnanci, ktorí pracujú v zahraničí alebo mimo bydliska (pracovná zmluva)
 

Tlačivá na stiahnutie:
1. Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevyhemé hracie pristroje - pdf
2. Príloha k dani z pozemkov - pdf
3. Príloha k dani zo stavieb, stavba slúžiaca na jeden účel - pdf
4. Príloha k dani zo stavieb, stavba slúžiaca na viaceré účely - pdf
5. Príloha k dani z bytov - pdf
6. Príloha k dani za psa - pdf
7. Príloha k zníženiu dane alebo oslobodeniu od dane podľa § 17 ods. 2 a 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov - pdf