Dokončenie stavby: „Vyšný Kubín. Vodozádržné zariadenia“

Ministerstvo životného prostredia SR, riadiaci orgán pre OP ŽP, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava v operačnom programe, životné prostredie, prioritná os č. 2 – ochrana pred povodňami dňa 26.02.2015 schválilo obci Vyšný Kubín nenávratný finančný príspevok v sume 230 731, 61 € . Na základe uvedeného s MŽP bola podpísaná zmluva dňa 14.04.2015.

Vodné zariadenia

Žiadosť o príspevok bola podaná v decembri 2014, podľa termínu vyhlásenia výzvy. Po tomto termíne bolo vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác, ktorá najnižšiu sumu ponúkla firma Hydroekol Dolný Kubín, spol. s.r.o. Stavebný projekt riešil dva stavebné objekty:
SO - 01 Vodozádržná ryha – Pod Skalami - 1245 m
SO - 02 Vodozádržná ryha – Štepy – 884 m

Vybudovaním vodozádržných rýh, projekt rieši zadržiavanie vody v teréne, ktoré spomalia odtok a zadržia vodu nad obcou a tým bude obec ochránená pred záplavami z povrchového odtoku. Na oboch úsekoch sa postupne vyhĺbila ryha v úseku cez 2 km, položila sa geotextília a priestor sa naplnil kamenivom, urobili sa prepadové šachty, ktoré prívalovú vodu zadržia v teréne.

Fotodokumentácia zhotovených prác:
- Pod Skalami
     

     

- Štepy
     

     

     

Viera Juráková
starostka obce