Informácie ohľadom vývozu komunálneho odpadu na rok 2015

Do roku 2015 je možné preniesť len 1 žetón z roku 2014 na prvý vývoz v roku 2015, ostatné nevyčerpané žetóny strácajú platnosť.

Od 01.01.2015 je stanovená sadzba 0,0440 Eur na osobu a deň t. j. 16,06 Eur na rok, za čo obdrží občan 7 kusov žetónov.

Vážení spoluobčania ďakujem Vám, že ste sa aktívne zapojili do separácie odpadu a nového spôsobu vývozu komunálneho odpadu - žetónový systém, ktorý sme zaviedli od 01.01.2014. Realizuje sa separácia nasledovného druhu odpadu: plasty, kovy, sklo, tetra paky, papier a lepenka a biologicky rozložiteľný odpad. Vaším pričinením a zvýšenej separácie sa znížil poplatok na rok 2015 za komunálny odpad o 2,37 € na osobu.

Na rok 2015 pribudli úľavy pre:

1) - držiteľom ZŤP preukazov – 50 % - je potrebné podať žiadosť a kópiu preukazu
2) - študentom a občanom zdržujúcim sa viac ako 90 dní mimo obce, do 31.01. -je potrebné priniesť potvrdenie o návšteve školy, prac. zmluvu,iný relevantnýdoklad. Po tomto termíne nie je možné úľavu akceptovať.
3) - občanom obce, ktorí k 31.12.2014 dovŕšili 62 rokov – 20% - evidencia obyvateľstva

Všetky potrebné informácie budú zverejnené na internetovej stránke obce v kolónke: Užitočné informácie.

Ostatný druh odpadov

-elektroodpad – 2 x ročne, jar a jeseň ( termín bude oznámený)
-šatstvo - 2 x ročne, jar a jeseň ( termín bude oznámený)
- objemový odpad – veľkoobjemové kontajnery - 2 x ročne, jar a jeseň (termín bude oznámený) a jeden kus celoročne uložený kontajner na dožiadanie občanov

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD(BRO)

•odpad zo záhrad, parkov – tj. zelený BRO
•biologicky rozložitelný kuchynský odpad
•jedlé tuky a oleje.

Vážení spoluobčania, každý z nás je povinný chrániť prírodu a krajinu, starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky najmä za účelom ich zachovania a ochrany. Súčasťou ochrany životného prostredia je dobre fungujúce odpadové hospodárstvo. Na základe novely zák. o odpadoch č. 343/2012 Z.z., ktorým sa dopĺňa zák. č. 223/2001 Z.z. má obec povinnosť zabezpečovať zber biologicky rozložiteľného odpadu.
Zákon však stanovuje ajvýnimky, kedy sa osobitný systém nemusízaviesť. Vytvárať osobitný systém na likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu v súčastnostipovažujeme za neefektívne a v konečnom dôsledku aj nevýhodné a drahé, nakoľko by sa náklady na jeho zavedenie museli premietnuť do poplatku za komunálny odpad. Naopak, domáce kompostovanie považujeme v našich podmienkach za prirodzené. Uvedený zber je v obci realizovaný v zmysle § 39 ods. 18 zákona o odpadoch a to domácim kompostovaním priamo na pozemkoch/záhradách obyvateľov obce.
Týmto chceme vyjsť občanom v ústrety a zabrániť zvyšovanou poplatku za komunálny odpad v budúcnosti. Kto z Vás má záujem na obecnom úrade máme brožúru na domáce kompostovanie.

Ďakujeme za pochopenie.

Viera Juráková
starostka obce