Multifunkčné ihrisko - prevádzkový poriadok

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 • Multifunkčné ihrisko sa nachádza na parcele č. 335, v katastrálnom území obce Vyšný Kubín, pri obecnom úrade. Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, oplotením, mantinelmi pre loptové hry. Slúži na prevádzkovanie aktivít obyvateľov či návštevníkov obce. Rozmery ihriska sú 40 x 20 m.Vlastníkom a prevádzkovateľom multifunkčného ihriska ( ďalej MI ) je Obec Vyšný Kubín.

 • Starosta obce poverí správcovstvom MI zodpovedné osoby, ktoré budú zabezpečovať prevádzku MI.

 • Užívateľom MI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore MI ( užívateľ ). U správcu si možno rezervovať ihrisko vopred telefonicky, alebo osobne. V prípade nepriaznivého počasia v rezervovanom čase si užívateľ môže po dohode zodpovednou osobou vybrať náhradný termín.

 

Čl. 2

Všeobecné ustanovenia

 • Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.

 • Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré ja ihrisko prispôsobené.

 • MI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity. Hlavne kolektívne športy ako malý futbal, volejbal, hádzaná, basketbal alebo individuálne športy ako tenis a nohejbal.

 • Obsahom činnosti prevádzkovanej na MI je spontánne osvojovanie si základov loptových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu, založené na princípe súťaživosti ( súťažné zápasy, turnaje občanov, návštevníkov, či zamestnancov v rámci športových dní a pod. ).

 

Čl. 3

Organizačné ustanovenia

 • Prevádzku riadi a za areál zodpovedá poverený správca zariadenia, ktorý areál spravuje. Bez vedomia správcu je vstup a pohyb v areáli zakázaný!

 • Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.
   

 • Užívateľ je povinný:

 • dodržiavať prevádzkový poriadok ihriska

 • oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom MI ešte pred vstupom do priestoru MI

 • riadiť sa pokynmi správcu; po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z priestoru MI s okamžitou platnosťou vykázaná

 • správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce, užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením, za maloletú osobu zodpovedá jej zákonný zástupca

 • bezodkladne nahlásiť správcovi prípadné škody na zariadení v celom priestore MI

 • vstupovať ( vystupovať ) na plochu ( z plochy ) MI výhradne cez bránky a miesta na to určené

 • pri vstupe na plochu MI používať vhodnú športovú obuv; odporúčaná je obuv označená: „SPORTING SHOES FOR ARTIFICIAL PITCH“

 • v priestore MI a v jeho okolí udržiavať čistotu a poriadok

 • bezodkladne odstrániť prípadné znečistenie priestoru a plochy MI

 • dodržiavať zásady slušného správania a zamedziť neprimeranému hluku, vyvarovať sa činnosti, ktorou by narušoval verejný poriadok a nočný pokoj
   

  Je prísne zakázané:

 • vodiť psov a iné zvieratá do priestoru celého areálu, kde sa nachádza MI

 • pohybovať sa a jazdiť na bicykloch, kolobežkách, motorkách a kolieskových korčuliach v celom priestore MI

 • v areáli MI fajčiť, rozkladať oheň a požívať alkoholické nápoje ako aj toxické, omamné a psychotropné látky

 • vstupovať na plochu MI so zmrzlinou, nápojmi a potravinami

 • použitie sklenených fliaš a nádob v priestore MI

 • prinášať do priestoru MI zábavnú pyrotechniku, zbrane, strelivo, horľavé látky a chemikálie

 • vstupovať na plochu MI v kopačkách alebo inej obuvi so štupľami, v topánkach s podpätkom, ako aj v zablatenej alebo inak znečistenej obuvi

 • lezenie po basketbalových konštrukciách, vešanie sa na basketbalové koše resp. futbalové bránky, vešanie sa na volejbalové siete, vešanie sa tenisové siete, lezenie na oplotenie, sedenie na mantineloch, preliezať a preskakovať mantinely MI

 • nadávať a vulgárne sa vyjadrovať v celom areáli

 • Deti do 12 rokov musia byť na MI v sprievode dospelej osoby

 • Z areálu MI môžu byť vykázané osoby, ktorých návšteva by mohla dokázateľne narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu areálu a ich správanie počas športovej aktivity užívateľov MI je v rozpore s mravnými, športovými a spoločenskými zásadami

 • Z priestoru areálu MI môže byť vykázaná osoba, ktorá napriek napomenutiu poruší ustanovenia tohto prevádzkového poriadku alebo neuposlúchne pokyny prevádzkového pracovníka MI

 • Pri hre dodržiavať pravidlá FAIR PLAY!

 

Čl. 4

Prevádzkové ustanovenia

 • MI sa bude využívať iba na športové aktivity a to výlučne s vedomím správcu MI.

MI je prevádzkované celoročne, denne:

 • v letnom čase od 7:00 do 21:00 hodiny

 • v zimnom čase od 8:00 do 17:00 hodiny

( zimný a letný čas vyhlasovaný v Zbierke zákonov )

 • Prednostné užívanie - poradie pri tvorbe harmonogramu využitia MI:

 • vyhradené termíny pre jednotlivé športové aktivity

 • MI je k dispozícii pre občanov obce Vyšný Kubín, ako aj návštevníkov obce bez rezervácie v prevádzkových časoch uvedených v bode 1 a mimo vyhradených termínov pre bod 2., odsek a)

 • krátkodobé rezervácie ( športové aktivity mimo vyhradených termínov pre bod 2., odsek a) )

 • dlhodobé rezervácie - maximálne 1 deň ( športové turnaje, obecné akcie, akcie DHZ Vyšný Kubín, atď. )

 • Prevádzkové hodiny pre športové aktivity - vyhradené termíny:

 • Príloha č. 1

 • Prevádzkovateľ MI si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť

 • V prípade nevyužitia MI užívateľmi stanovenými vyhradenými termínmi v prevádzkovom poriadku môžu so súhlasom správcu MI využívať aj iný záujemcovia v tomto čase MI

 • Rezerváciu MI je potrebné dopredu dohodnúť s prevádzkovateľom resp. správcom MI

 • Každý užívateľ si môže krátkodobo rezervovať MI maximálne na 2 hodiny ( mimo vyhradených termínov pre bod 2., odsek a) )

 

Čl. 5

Správca ihriska

Povinnosti správcu MI:

 • dbať o starostlivosť a údržbu MI podľa pokynov starostu

 • poskytnúť siete a stĺpiky na športové aktivity a po ukončení aktivít ich odložiť na obecný úrad

 • bezodkladne informovať starostu obce o vzniknutých škodách

 • starať sa o čistotu okolia ihriska, inventáru ( siete a iné športové náradie )
   

Čl. 6

Telefónne kontakty

Telefónne linky pre záchranné služby:

 • 112 – tiesňové volanie

 • 150 – hasičská a záchranná služba

 • 155 – záchranná zdravotnícka služba

 • 158 – polícia

Telefónne linky na prevádzkovateľa a správcu:

 • 043/5865138 - prevádzkovateľ MI - Obecný úrad Vyšný Kubín

 • …................. - správca MI -

 

Čl.7

Osobitné ustanovenia

 • Právnickej osobe, ktorá poruší prevádzkový poriadok, môže starosta obce uložiť pokutu vo výške 6638,78 €. Takúto pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa starosta obce dozvedel o tom, kto sa priestupku dopustil. Najneskôr však do jedného roka od spáchania konania opodstatňujúceho uloženia pokuty.

 • Fyzická osoba, ktorá poruší tento prevádzková poriadok, sa dopustí priestupku proti poriadku vo verejnej správe, a môže byť potrestaná pokutou vo výške 33,19 € orgánom štátnej správy, resp. blokovou pokutou.

 • V prípadoch neuhradenia škody spôsobenej nájomcom alebo užívateľom má správca právo zakázať mu vstupovať na MI.

 • V prípade nevhodného správania sa na ihrisku ( hrešenie, vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná hlučnosť, slovné a fyzické napádanie iných, používanie nevhodného športového náradia, poškodzovanie majetku obce a pod.) je správca oprávnený okamžite takéhoto nájomcu vykázať z priestorov ihriska.

 • Osoba ( užívateľ ) areálu pri nerešpektovaní tohto prevádzkového poriadku a neposlúchnutí pokynov osôb, ktoré sú určené vykonávať dozor ( alebo správcu ) môžu byť s okamžitou platnosťou vykázané z areálu.

 

Čl. 8

Záverečné ustanovenia

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA bol schválený Obecným zastupiteľstvom vo Vyšnom Kubíne dňa 05.05.2016 a nadobúda účinnosť dňom 05.05.2016.

Vo Vyšnom Kubíne dňa 05.05.2016

Ing. Antonín Zámečník
      starosta obce

Príloha 1.