Nezabudnite na podanie priznania k dani z nehnuteľností/psa do 28.02.2021

Daň z nehnuteľnosti
Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2020 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt, garáž,) alebo nehnuteľnosť už nemajú (napr. kúpou, predajom, získali dedičstvom, darovaním) a zmena vlastníctva 
nehnuteľností je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2021, rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2020 (zmena výmery, bolo im vydané stavebné povolenie, právoplatne skolaudovali rodinný dom alebo inú stavbu, došlo k zmene využitia stavby, zmene druhu či výmery pozemku, zmene výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby, atď.) sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností v predĺženom termíne do 28.02.2021. V zmysle Uznesenia vlády SR č. 808  Vás prosíme, aby ste do 24.1.2021 uprednostnili elektronickú formu podania, osobne doručiť bude možné až po tomto termíne

Prosíme občanov, aby k tejto povinnosti pristupovali zodpovedne, je možná kontrola stavieb.
Tlačivo - priznanie k dani z nehnuteľnosti - editovateľné

Daň za psa
Všetky zmeny, ktoré nastali v roku 2020 - nadobudnutie, kúpa psa, uhynutie, stratenie psa, všetky doteraz nenahlásené psy - nahlásiť na obecnom úrade
 v predĺženom termíne do 28.02.2021. V zmysle Uznesenia vlády SR č. 808  Vás prosíme, aby ste do 24.1.2021 uprednostnili elektronickú formu podania, osobne doručiť bude možné až po tomto termíne

Poplatky za komunálny odpad
Občania, ktorí budú v roku 2021 požadovať zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady,  žiadosť a príslušné doklady je potrebné podať v rovnakom termíne ako daňové priznanie.

Tlačivo - žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku