Obchodná verejná súťaž - pozemky

Táto obchodná verejná súťaž je vyhlásená obcou Vyšný Kubín, IČO: 00 649 058,  Vyšný Kubín, Hviezdoslavova 117/5 (ďalej len „Vyhlasovateľ“) zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok, menovite:

     - pozemok  C-KN  parc. č. 602/16, vedený ako trvalý trávny porast  o výmere 887  m2,
     - pozemok  C-KN  parc. č. 602/17 vedený ako trvalý trávny porast o výmere 887 m2,

Podrobné informácie o súťaži sú uvedené v súboroch na stiahnutie:
Podmienky súťaže - doc
Verejná súťaž zmluva 1 - doc
Verejná súťaž zmluva 1 - doc