Obec Vyšný Kubín úspešná v získavaní finančných prostriedkov z Eurofondov

Obec Vyšný Kubín môže pristúpiť k realizácii projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vyšný Kubín“ s celkovou výškou investičných výdavkov 261 344,23 EUR, pričom celkové oprávnené výdavky predstavujú sumu 261 344,20 EUR, z čoho obec získa 248 276,99 EUR vo forme nenávratného finančného príspevku. Hlavným cieľom projektu je skvalitniť verejné osvetlenie v obci Vyšný Kubín a zabezpečiť podmienky pre zvýšenie bezpečnosti cestnej a pešej premávky v obci. Projekt rieši rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci komplexne a smeruje k dosiahnutiu vysokej efektivity zvolených riešení pri zabezpečení takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a požiadavkám. Zvolené technické riešenie spĺňa náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celého zariadenia. Tento projekt bol podávaný v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (http://www.economy.gov.sk/programove-obdobie-2007---2013-6117/127802s). Štatutárny orgán obce dňa 31.12.2012 podpísal zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s poskytovateľom, ktorým je Ministerstvo hospodárstvaSR ( www.economy.gov.sk ) v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, pričom táto zmluva nadobudla účinnosť 19.1.2013. Začiatok realizácie aktivít projektu je naplánovaný na 04/2013 a ukončenie na 03/2014. Fotodokumentáciu alebo vizualizáciu realizácie aktivít projektu a výsledkov projektu budeme dopĺňať priebežne podľa postupu prác na projekte.
Názov a sídlo prijímateľa: Obec Vyšný Kubín, Hviezdoslavova 117/5, 026 01 Vyšný Kubín
Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Európsky fond regionálneho rozvoja
Investícia do Vašej budúcnosti

celý text (pdf)