Prieskum trhu pre zákazku s nízkou hodnotou

– výzva na predloženie cenovej ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie pre žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Vyšný Kubín. Vodozádržné zariadenia“ v rámci výzvy OPŽP-PO2-11-1 pre Operačný program Životné prostredie. Bližšie informácie nájdete v priložených súboroch: Prieskum trhu - popis (doc), Situácia riešeného územia (pdf)
Zverejnené dňa 25.10.2011.