Pripojenie nehnuteľností na verejnú kanalizáciu. Povinnosti občana ako producenta odpadových vôd. Nakladanie so žumpovými vodami