Referendum 2023

Vyhlásenie referenda - 21.01.2023
Informácia pre voliča
Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie 
Určenie volebnej miestnosti 
Adresa na doručovanie delegačných listín

Voľba poštou:

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to 

  • písomne (v listinnej forme) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 12. 2022). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. 
  • elektronicky (e-mailom) tak,aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 12. 2022). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. 

emailová adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:  obec@vysnykubin.sk
tlačivo: Žiadosť o voľbu poštou,