Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vyšný Kubín

eu op siea

Obec Vyšný Kubín realizuje projekt s názvom

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vyšný Kubín.

 Obec Vyšný Kubín po odsúhlasení verejného obstarávania riadiacim orgánom pristúpila k realizácii projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vyšný Kubín“ s celkovou výškou investičných výdavkov 209 851,86 EUR, pričom celkové oprávnené výdavky predstavujú sumu 209 851,80 EUR, z čoho obec získa 199 359,21 EUR vo forme nenávratného finančného príspevku. Hlavným cieľom projektu je skvalitniť verejné osvetlenie v obci Vyšný Kubín a zabezpečiť podmienky pre zvýšenie bezpečnosti cestnej a pešej premávky v obci. Projekt rieši rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci komplexne a smeruje k dosiahnutiu vysokej efektivity zvolených riešení pri zabezpečení takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a požiadavkám. Zvolené technické riešenie spĺňa náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celého zariadenia. Tento projekt bol podávaný v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (http://www.economy.gov.sk/programove-obdobie-2007---2013-6117/127802s). Štatutárny orgán obce dňa 31.12.2012 podpísal zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s poskytovateľom, ktorým je Ministerstvo hospodárstva  SR ( www.economy.gov.sk ) v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, pričom táto zmluva nadobudla účinnosť 19.1.2013. Začiatok realizácie aktivít projektu je naplánovaný na 10/2015 a ukončenie na 12/2015. Fotodokumentáciu alebo vizualizáciu realizácie aktivít projektu a výsledkov projektu budeme dopĺňať priebežne podľa postupu prác na projekte.

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Vyšný Kubín, Hviezdoslavova 117/5, 026 01 Vyšný Kubín

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky fond regionálneho rozvoja

Investícia do Vašej budúcnosti