Vývoz komunálneho a separovaného odpadu v roku 2015

1/ komunálny odpad sa bude vyvážať tak ako doteraz, vždy nepárny týždeň v stredu, prvý vývoz tohto roku bude 14. januára 2015. Na tento prvý vývoz môžete použiť ešte žetóny z roku 2014.Nové žetóny na rok 2015 si môžete prevziať na obecnom úradu v pracovných dňoch od 05.01.2015.Kto z Vás má čas a záujem môže si žetóny prevziať aj zajtra v sobotu dňa 3.1.2015 od 09.00 do 16.00 hod.

2/ separovaný odpad sa bude vyvážať tak ako doteraz, termíny budú vždy vopred nahlásené a zverejnené:
sklo -zelené kontajnery , plastya tetra paky – žlté kontajnery a odvoz vriec priamo z domu – prvý vývoz v januári, papier – môžete zaviesť do školy
veľkoobjemové kontajnery (VOK) budú pristavené– na jar a na jeseň, zároveň bude jeden kus pristavený pravidelne a na Vaše požiadanie bude možnosť ho používať vždy od jari do jesene ( mimo zimného obdobia)
- elektroodpad -vždy na jar a na jeseň,- šatstvo – na jar a na jeseň
- nebezpečný odpad –podľa potreby, min. 1 x do roka
- biologicky rozložiteľný odpad ( BRO) – domáce kompostoviská

3/ Poplatok za komunálny odpad na rok 2015 bude pre občanov v sume 16,06 €. V zmysle prijatého VZN o odpadoch je možné požiadať o úľavu za odpady a to držitelia preukazu ťažko zdravotné postihnutého o 50 %,študentom a občanom bývajúcich mimo obce, aobčanom , ktorí sa k 1.1. 2015 dožili 62 rokov- úľava je 20 %.

Z uvedeného dôvodu je potrebné na obecný úrad doručiť žiadosť o úľavu( ZŤP), potvrdenia o návšteve školy a iný doklad preukazujúci doklad do 31. januára 2015.