Zber separovaného odpadu alebo ako správne separovať

Každý obal je vyrobený z určitého materiálu. Aby bolo možné identifikovať tento materiál pre potreby recyklácie, sú na obaloch umiestnené značky, ktoré nás informujú, ako máme s konkrétnym odpadom nakladať. 

Najpoužívanejším symbolom je tzv. trojuholník so šípkami (viď.obrázok). Šípky nás informujú, že tento obal je určený na zhodnotenie a neskončí na skládke odpadu. Číselné označenie a skratka pod značkou nás informujú z akého materiálu je obal vyrobený. Podľa tohto označenia poznáme o aký druh odpadu ide a určuje spôsob recyklácie, resp. triedenie do zberných nádob. 

1. Papier a lepenka + tetrapaky - ( MODRÉ zberné nádoby na papier)

Papier:
Zbiera sa: Noviny, časopisy, katalógy, prospeky a letáky, kancelársky a baliaci papier, zošity, knihy, lepenka, kartóny.
Označenie: PAP – 20,21,22. 

Nezbiera sa: voskovaný papier, obaly z mrazených výrobkov, kopírovací papier a špinavý papier, použité plienky. 

Tetrapaky (kompozitné obaly):

Zbiera sa: nápojové obaly z mliečnych výrobkov, džúsov a pod. 
Označenie: C/PP – 81, 84.  
 

***********************************

2. Plastové obaly + kovové obaly - ( ŽLTÉ zberné nádoby na plasty)

Plasty:
Zbiera sa: Fľaše z minerálnych vôd a nápojov (ich objem je potrebné 
znížiť, napr. zošliapnutím), obaly z čistiacich 
a kozmetických prostriedkov (tzv. kúpeľnové plasty), fólia, 
kelímky z masla, jogurtov (čisté, vypláchnuté, fľaše z rastlinných 
olejov, mikroténové sáčky (nie TESCO-tašky).
Označenie: PET -1, HDPE-2, PP-5.

Nezbiera sa: Plastové obaly znečistené a z nebezpečných látok, guma,
podlahové krytiny, molitan, polystyrén, PVC.
Označenie: LDPE-4, PS-6, PVC -3, 

Kovové obaly:

Zbiera sa: konzervy, oceľové a hliníkové plechovky od nápojov, kovové 
vrchnáky z fliaš, kovové tuby, hliníkové viečka, napr.z jogurtov, 
alobal. 
Označenie: Alu, Fe – 40,41

Nezbiera sa: Kovové obaly silno znečistené, napr. farbami.

***************************************

3. Sklo - ( ZELENÉ zberné nádoby na sklo)

Zbiera sa: sklenené fľaše, okenné sklo (osobný dovoz do zberného dvora). 

Nezbiera sa: porcelán a keramika, zrkadlá, drôtované sklo, žiarovky,  
autosklo.

Tieto pravidlá platia pre účastníkov individuálneho separovaného zberu od rodinných domov formou zberu vriec zberových nádob rozmiestnených v obci.
 

Technické služby, s.r.o.
Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín