ZMENA SPOSOBU VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU OD NOVÉHO ROKA 2014

Obecný úrad vo Vyšnom Kubíne informuje občanov, že v zmysle prijatého VZN č. 4/2013 obce Vyšný Kubín o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpads účinnosťou od 01.01.2014prechádza sa na nový spôsob odvozu komunálneho odpadu.

Výška úhrady za vývoz komunálneho odpadu bude taká istá ako za predchádzajúci rok.

Vývoz komunálneho odpadu v roku 2014 sa bude uskutočňovať tak ako doteraz, vždy nepárny týždeň – streda( napr.: 15.1., 29.1,...12.2, ...26.2.....)

Občan, ktorý v rámci separácie všetkého druhu odpadu vyseparuje komunálny odpad a bude potrebovať KUKA nádobu dať vyviesť,tak v deň vývozu na kuka nádobu žetón zavesí (označí). Technické služby komunálny odpad vyvezú, žetón zoberú a obci vyfakturujú len počet vyvezených nádob.

Každá rodina obdrží počet žetónov na jeden kalendárny rokpodľa toho koľko členovje v jednej rodine.Žetóny sa do ďalších rokov neprenášajú. Budú odlíšené podľa farieb, v roku 2014 bude farba žetónov- žltás pečiatkou obce.

Nakoľko sa jedná o prvý testovací rok vývozu komunálneho odpadu žetónovým systémom z ušetrených prostriedkov je možnosťzabezpečiť vývoz VOKov ( veľkoobjemové kontajnery) viac krát ročne.Obec zvažuje pri dostatočnej separácii odpadu: plasty, tetra paky, sklo, papier, BRO – kompostoviská,výhľadove v roku 2015 pri tých rodinách, ktoré správne separujú aj znížiť poplatok.

Fyzická osoba pri nádobe – 110 litrov: napr.:
- 1 osoba s trvalým pobytom na území obce- úhrada 18,43 €- 7 ks žetónov na kalendárny rok
- 2 osoby s trvalým pobytom na území obce- úhrada 36,86 €- 14 ks žetónov na kalendárny rok

- osoby so zľavnenou úhradou – potvrdenie o ubytovaní mimo územia obce – predložiť vždy do
konca januára príslušného roka-úhrada 9,21 € - dostane 3 ks žetónov na kalendárny rok

Fyzická osoba pri nádobe 1100 litrov ( bytovky) – vývoz bez žetónov – 26 x
- 1 osoba s trvalým pobytom na území obce- úhrada 18,43 €-na kalendárny rok
- osoby so zľavnenou úhradou – potvrdenie o ubytovaní mimo územia obce – úhrada 9,21 €

Fyzická osoba ako podnikateľ a firmy – nádoba 110 litrov
- úhrada poplatatku v sume65,70 € - dostane podnikatel 26 ks žetónov- na kalendárny rok.

Právnické osoby pri nádobe 1100 litrov
- úhrada156 € na kalendárny rok, za čo dostane 26kusov žetónov - nápis na žetóne 1100 litrov

Pri kuka nádobách 110 litrov komu budú žetóny chýbať, môže si ich zakúpiťv sume 1 kus – 2,50 €a to na obecnom úrade vo Vyšnom Kubíne.

Viera Juráková
02.január 2014 starostka obce