Zmeny k 1.1.2019

Obecný úrad oznamuje občanom, že do  31. januára 2019  je povinné doručiť na obecný úrad všetky zmeny, ktoré nastali počas roku 2018 a sú potrebné k dani z nehnuteľnosti:
- nákup, predaj nehnuteľnosti (dom, pozemok)
- stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, drobné stavby atď.
- prihlásenie a odhlásenie psov (nadobudnutie, príp. uhynutie psa)
Zároveň je potrebné priniesť doklady k určeniu výšky poplatku za odpady a uplatneniu zľavy:
- preukazy ZŤP vydané a ešte nepredložené na obecnom úrade
- potrvdenie o študentoch, ktorí študujú mimo okres DK (sú na internáte alebo v zahraničí)
- zamestnanci, ktorí pracujú v zahraničí alebo mimo bydliska (pracovná zmluva)
 

Tlačivá na stiahnutie:
1. Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevyhemé hracie pristroje - pdf
2. Príloha k dani z pozemkov - pdf
3. Príloha k dani zo stavieb, stavba slúžiaca na jeden účel - pdf
4. Príloha k dani zo stavieb, stavba slúžiaca na viaceré účely - pdf
5. Príloha k dani z bytov - pdf
6. Príloha k dani za psa - pdf
7. Príloha k zníženiu dane alebo oslobodeniu od dane podľa § 17 ods. 2 a 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov - pdf