Znovu pripomíname: Motorkári na lesných pozemkoch, na lúkach a poľnohospodárskych pozemkoch porušujú zákon

Na základe toho, že niektorí naši mladiství spoluobčania opakovane porušujú zákon tým, že na svojich upravených motocykloch jazdia po lesných pozemkoch,  lúkach a poľnohospodárskych pozemkoch  v katastrálnom území obce Vyšný Kubín a svojím správaním rušia kľud a verejný poriadok v obci, chcel by som dať do ich pozornosti a pozornosti ich rodičov  niektoré ustanovenia zákonov ktoré takúto činnosť zakazujú.

Je potrebné uviesť, že Vyšnokubínske skalky (Ostrá a Tupá skala) sú  v III. stupni ochrany prírody a chránené vtáčie územie zaberá celú južnú časť katastra obce Vyšný Kubín.

1.  Zákon č. 300/2005 Z.z. - Trestný zákon

§ 305 Trestného zákona – Porušovanie ochrany rastlín a živočíchov, ktorý bol doplnený novým odsekom č. 2, v nasledovnom znení:
                                                                    § 305
                                           Porušovanie ochrany rastlín a živočíchov

(2) Kto v rozpore so všeobecne záväznými predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými predpismi na úseku lesného hospodárstva neoprávnene jazdí motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, motocyklom alebo skútrom na lesnom alebo poľnohospodárskom pozemku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

2.  Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o cestnej premávke“)

Pozornosť je potrebné upriamiť najmä na ustanovenie § 4 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z.z o cestnej premávke – povinnosti vodiča.
Jeho znenie je nasledovné:
                                                                        § 4
                                                            Povinnosti vodiča

Vodič smie motorové vozidlo použiť len na cestách; to neplatí, ak sa motorové vozidlo v súlade s osobitnými predpismi použije
a) v súvislosti s organizovaným športovým, spoločenským alebo iným verejným podujatím,
b) na pôdohospodárske, lesné, údržbárske, stavebné alebo priemyselné práce,
c) v súvislosti s výkonom poľovníckeho práva a rybárskeho práva alebo ich kontrolou,
d) na záchranné práce,
e) na práce vo verejnom záujme,
f) na plnenie úloh spojených s ochranou životného prostredia, železničnej dopravy, verejného     poriadku, bezpečnosťou štátu a obranou štátu,
g) na prepravu do obytného alebo rekreačného zariadenia,
h)v súvislosti s kontrolnou, inšpekčnou alebo prieskumnou činnosťou alebo
i) v priestore, ktorý nie je verejne prístupný, so súhlasom jeho vlastníka alebo inej oprávnenej osoby.

Národná rada Slovenskej republiky vo svojej dôvodovej správe k prijatému zákonu zdôvodnila uzákonenie takéhoto postupu nasledovne:

„Zakazuje sa používať motorové vozidlo na iných miestach než na tých, ktoré sú určené na cestnú premávku s tým, že taxatívne sa vymedzujú výnimky, pre ktoré to neplatí. Týmto opatrením sa sleduje najmä ochrana životného prostredia, kľudu a verejného poriadku a pod.“

Porušenie povinností vodiča podľa zákona o cestnej premávke je teda priestupkom proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 zákona o priestupkoch. Ich objasňovanie a prejednávanie patrí do pôsobnosti Policajného zboru. Len pre zaujímavosť, v blokovom konaní sa za toto porušenie ukladá pokuta 150 €, v správnom konaní 300 €.

3.  Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Zákon o ochrane prírody a krajiny v súčasnosti ustanovuje celkom 5 stupňov ochrany. Rozsah obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom ochrany zväčšuje (§ 11 zákona o ochrane prírody a krajiny).

Vo vzťahu k zákazom, ktoré stanovuje zákon o ochrane prírody a krajiny, platí okrem iného, že na území, kde platí druhý stupeň ochrany - § 13 daného zákona, je zakázaný vjazd a státie s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru.

Takéto obmedzenie teda platí nielen na druhom stupni ochrany, ale aj na každom vyššom stupni ochrany.

4.  Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch, v znení neskorších predpisov.

Podľa § 2 písm. a) zákona lesom sa rozumie ekosystém, ktorý tvorí lesný pozemok s lesným porastom a faktormi jeho vzdušného prostredia, rastlinné druhy, živočíšne druhy a pôda s jej hydrologickým a vzdušným režimom.

Lesnými pozemkami sú podľa § 3 pozemky napr. zalesnené alebo odlesnené a pod. Aj keď to nie celkom presné, lebo v praxi môžu vznikať pochybnosti, za lesný pozemok sa bude považovať každý pozemok, ktorý je ako lesný zaevidovaný v katastri nehnuteľností v type parcely.

Podľa § 31 ods. 1 písm. d) zákona o lesoch:

Na lesných pozemkoch je zakázané jazdiť alebo stáť motorovým vozidlom, skútrom, motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou mimo vyznačených miest a jazdiť na bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty alebo vyznačenej cesty.

V závere je však potrebné podotknúť, že na lesný pozemok je teda vstup s motorovým vozidlom bez zákonného dôvodu alebo povolenia zakázaný bez ohľadu na to, či les je alebo nie je v určitom stupni ochrany prírody a krajiny.

Tým, že takéto konania naplnia aj skutkovú podstatu trestného činu, automaticky tieto skutky spadajú pod pôsobnosť zákona o Policajnom zbore a tak polícia bude vykonávať v nastávajúcej sezóne policajno-bezpečnostné akcie zamerané na túto problematiku tak, ako jej to ukladá zákon.

                                                                                     

                                                                                                             Ing. Antonín Zámečník
                                                                                                                       starosta obce