Dobrovoľný hasičský zbor Vyšný Kubín

Dobrovoľný Hasičský Zbor Vyšný Kubín  dhzvysnykubin.webnode.sk
      
       DHZ je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry Dobrovoľnej Požiarnej Ochrany Slovenskej Republiky. Svoju činnosť rozvíja v súlade so stanovami DPO SR a Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb.

        Požiarna ochrana
        Účelom požiarnej ochrany vo všeobecnosti je upraviť podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi a ustanoviť pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí na tomto úseku, aj hasičských jednotiek pri vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, živelných pohromách a iných udalostiach.
       V rámci požiarnej ochrany sa stretávame s pojmami ako požiar, ktorým sa chápe každé nežiaduce horenie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom prostredí alebo ktorého následkom je usmrtená alebo zranená fyzická osoba alebo uhynuté zviera a tiež nežiaduce horenie, pri ktorom sú ohrozené životy alebo zdravie ľudí, zvierat a majetku, ďalej sú to pojmy ako hasičská zbrojnica kde sa uskladňujú technické zariadenia, alebo pojem zásah, ako súbor činností príslušníkov hasičského zboru potrebných na ochranu pred požiarom.
       Ústredným orgánom štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi je Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky, ktoré vykonáva štátny požiarny dozor nad všetkými ostatnými hasičskými zbormi. Pod ním je Krajské riaditeľstvo Hasičského zboru v našom prípade v meste Žilina, potom Okresné riaditeľstvo Dolný Kubín a nakoniec aj obec.
       Obec vykonáva preventívne protipožiarne kontroly, rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov ktoré vedú k vzniku požiaru, k sťaženiu záchrany osôb, rozhoduje o vylúčení vecí z používania a určuje aj veliteľa zásahu.
       Zriaďuje si Dobrovoľný hasičský zbor, kde združuje fyzické osoby, ktoré majú v obci trvalý pobyt.
       DHZ napomáha vytvárať pre dobrovoľnú hasičskú jednotku v súčinnosti s orgánmi obce a právnickej osoby personálne, organizačné, technické a materiálne podmienky. Z poverenia orgánov obce alebo právnickej osoby plní úlohy obecného hasičského zboru, prípadne funkciu DHZ právnickej osoby.
       Pokiaľ DHZ toto poverenie má, riadi sa vo svojej činnosti zákonnými ustanoveniami o požiarnej ochrane.

       História
       Uhorsko bolo štátom prírodných živlov. V tejto vlasti plienili Tatári, Turci, cholera, povodne i suchá, no najviac trpelo požiarmi. Určite už v tomto období mali slováci prvé protipožiarne opatrenia, ktoré sa postupom času sformovali až do súčasných.
       Vyšný Kubín je obec na Slovensku v okrese Dolný Kubín. Obec má v súčasnosti (august 2011) cca 650 obyvateľov, nachádza sa neďaleko okresného mesta, Dolný Kubín (asi 5 km). Obec leží v údolí 2 kopcov, Veľký Choč (1611 m n. m.) a Ostrá skala a Tupá skala.

       Súčasné DHZ Vyšný Kubín vzniklo v roku 2009 z iniciatívy bývalého pána starostu Ing. Jaroslava Figuliho a samozrejme z odhodlania mnohých nádejných hasičov či už mužského alebo ženského pohlavia. Technické zariadenie, ktoré ostalo ešte z predošlých generácií DHZ, kde sa vystriedali naši otcovia a praotcovia bolo potrebné trochu modernizovať, čo sa nám sčasti aj podarilo.
       Na začiatku pôsobil ako predseda DHZ – Vyšný Kubín Martin Škvarka, ktorý v roku 2011 odovzdal túto najvyššiu funkciu Vladimírovi Drengubiakovi. Pod ním pôsobia ako
       Veliteľ – Ing. Michal Balko
       Pokladník – Matej Žiak
       Strojník – Peter Janotík.

       O ďalších funkciách a pozíciách sa ešte rozhoduje a oficiálne budú rozdelené na najbližšej výročnej schôdzi DHZ.
       DHZ - Vyšný Kubín tvorí mužské, ženské a dorastenecké družstvo.