História školstva vo Vyšnom Kubíne

     Začiatky školstva vo Vyšnom Kubíne spadajú do obdobia 18. storočia, kedy bol prvým ľudovým učiteľom na latinskej škole Benjamín Meško Petrovie. Bol to obyčajný gazda,ktorý býval v starom drevenom dome, hovoril trocha po latinsky a písal ešte husím brkom.Okrem čítania a písania učil latinský jazyk a počty. Žiakov mal dobrovoľných zo zemianskych rodín.
      Po ňom sa spomínajú koncom 19. storočia už riadni učitelia ako Kolárik, Adolf Medzihradský (učiteľ Hviezdoslava), Andrej Rosinský, Viktor Ilavský a ďalší.
      Prvá drevená škola bola postavená na mieste bývalej materskej školy v roku 1872. Bola celkom taká ako ostatné domy v dedine. Len priestrannejšia izba bola prerobená na učebňu. V nej boli jednotné stoly a okolo lavičky, okresané z dosiek ako sedadlá. Čierna tabuľa, niekoľko obrázkov z prírodopisu, čítacie tabuľky, samotným učiteľom napísaná abeceda a číslice až do sto, viseli po stenách. K poslušnosti slúžila feruľa a lieskovica, k vzdelávaniu katechizmus, biblická história, Nový zákon a čítanka.
      V tejto škole vyučovala aj Pavla Mešková, ktorá v školských službách zotrvala 34 rokov.
      Nová murovaná škola sa začala stavať v máji 1929 v školskej záhrade vedľa starej školy.
      Vyučovanie v nej začalo 14. septembra 1930. Školská budova mala jednu veľkú triedu, chodbu, kabinet a byt pre učiteľa. Jej názov bol: Obecná ľudová škola.
      Počas druhej svetovej vojny bolo vyučovanie tri - krát prerušené. Príčinou bolo nasťahovanie vojsk do školskej budovy, ktorá bola po ich odchode v dezolátnom stave. V jeseni roku 1960 sa začala oprava starej drevenej školy, ku ktorej bola pristavená veranda, čím sa získali priestory pre jednu triedu, riaditeľňu, školskú jedáleň a materskú škôlku.
      V akcii ,,Národ deťom“ bola postavená nová školská budova - terajšia škola, ktorú začali navštevovať deti z Vyšného Kubína, Leštín, Osádky, Jasenovej, Srňacieho a Dolného Kubína. Jej brány sa pre deti a učiteľov otvorili 1. septembra 1970.
      Nová škola mala päť tried, zborovňu, riaditeľňu, kabinety, umyváreň, sociálne zariadenia, telocvičňu, šatňu, sklad a kotolňu. Areál školy bol veľký s ovocnou záhradou. Po niekoľkých rokoch bola väčšia časť pozemku vrátená pôvodnému majiteľovi.Na škole, ktorá bola podľa slov Margity Figuli ,,priestranná“, slnečná, vzdušná a krásna“ funkciu riaditeľky 16 rokov vykonávala pani Oľga Draganová. Po nej nastúpil pán Jozef Strapec, od roku 2003 bola riaditeľkou magistra Surovčíková a od školského roku 2009/2010 magistra Šimeková.
      V roku 1993 bola na hornej chodbe zriadená ,,izba starej matere“ , ktorú tvorí: nábytok, náradie, časti odevov, porcelán, keramika a rôzne predmety dennej potreby. Tým sa škola zaradila do siete škôl s rozšíreným regionálnym vyučovaním. O desať rokov neskôr bola zriadená počítačová učebňa s internetom. Túto miestnosť žiaci navštevujú najradšej. Takto je na našej škole skĺbená história s modernou technikou.
      V školskom roku 2005/2006 sa do priestorov budovy presťahovala materská škola aj zariadenie školského stravovania- školská jedáleň.
Na základe rozhodnutia MŠ SR od 1.januára 2008 vznikla ZŠ s MŠ. V súčasnosti na škole fungujú tri triedy ZŠ, jedno oddelenie školského klubu, jedno oddelenie materskej školy, ako cudzí jazyk sa od tretieho ročníka ZŠ vyučuje angličtina. Deti z našej školy môžu navštevovať krúžok počítačový a krúžok športový.

Zamestnanci školy:
      Mgr. Katarína Šimeková – riaditeľka školy, triedna učiteľka 3. a 4. roč.
      Mgr. Anna Špavorová – triedna učiteľka 1. ročníka
      Mgr. Jana Velebírová – učiteľka NVE
      Mgr. Mária Svoreňová – učiteľka NVK
      p. Viera Chmelíková – zástupkyňa pre MŠ, učiteľka MŠ
      p. Janka Nemčeková – triedna učiteľka MŠ
      p. Lenka Podbrežná – vedúca ZŠS, administratívna pracovníčka
      p. Ľudmila Bulicová – kuchárka
      sl. Gabriela Páterková – upratovačka
      p. Alojz Kvasničák – kurič, údržbár

      Každá škola poskytuje výchovu a vzdelávanie detí, žiakov. U nás je to navyše v rodinnej atmosfére. V atmosfére, kde sa každý s každým pozná, kde sa každý o každého zaujíma a kde si dokážeme, keď je to potrebné, navzájom pomôcť...