LESOSPOL o.z., Vyšný Kubín

Občianske združenie

LESOSPOL Vyšný Kubín

026 01 Vyšný Kubín
Vyšnokubínska 54

tel.: 0908-922968 e–mail: jaroslav.figuli@gmail.com

Cieľ a činnosť

Podporovať zlepšovanie kvality života jednotlivcov , rodín a skupín občanov obce Vyšný Kubín , propagovaním zdravého životného štýlu založeného na spolužití s okolitou prírodou

Umožňovať spoznávať rôzne oblasti na území obce Vyšný Kubín

Členom združenia LESOSPOL Vyšný Kubín , iným združeniam a spoločenským organizáciám umožňovať stretávanie sa na spoločenských akciách v priestoroch majetku združenia

Vychovávať mládež žijúcu v obci Vyšný Kubín a okolí , k enviromentálnemu cíteniu v spolupráci s miestnou Základnou školou s materskou školou vychovávať mládež ku vzťahu k prírode a jej ochrane

Spolupôsobiť s Obcou Vyšný Kubín na budovaní krajšieho životného prostredia

Spolupôsobiť s Obcou Vyšný Kubín na propagácii Chočského pohoria a Vyšnokubínskych skál budovaním informačných tabúľ

Spolupôsobiť so spoločenskými organizáciami v obci a občianskymi združeniami obdobného zamerania na budovaní poznávacích trás na území obce Vyšný Kubín

V rámci spoločenských akcií v obci prezentovať propagačnou a súťažnou formou prírodu , jej prínosy pre život ľudí s praktickými ukážkami prác na poli a v lese

Spolupodieľať sa pri príprave a vydávaní účelových neziskových publikácií , brožúr a manuálov pre jednotlivcov , rodiny a verejnosť v oblasti spoznávania a ochrany prírody

Zapájať sa do projektov organizovaných obcou a spoločenskými organizáciami v oblasti životného prostredia

Zabezpečovať prednáškovú , vzdelávaciu a osvetovú činnosť v súlade s cieľmi združenia

Registrácia :
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky VVS/1-900/90-38056 zo dňa 16.08.2011

Stanovy - pdf