Pre občanov

25.10.
2011

Prieskum trhu pre zákazku s nízkou hodnotou

– výzva na predloženie cenovej ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie pre žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Vyšný Kubín. Vodozádržné zariadenia“ v rámci výzvy OPŽP-PO2-11-1 pre Operačný program Životné prostredie.

27.09.
2011

Neporiadok na cintoríne

Informácie pre občanov Vyšného Kubína
Kontajner na obecnom cintoríne by úplne postačoval na vývoz odpadu z cintorína , pokiaľ by hoobčanianenapĺňali domovým odpadom.

Správanie sa občanov Vyšného Kubína na obecnom cintoríne.
Dňa 26.09.2011 ( pondelok) o 18.00 hod sa na obecnom cintoríne urobil poriadoka ráno dňa 27.09.2011 sa„slušný občan“Vyšného Kubína postaral o zvýšené náklady na odvoz odpadu.

   

04.05.
2011

Správa o zákazkách s nízkou hodnotou

Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €
IV.Q. 2011 - celá správa (doc)

Zverejnené dňa 30.12.2011.
 

Stránky