Pre občanov

14.11.
2014

Voľby do orgánov samosprávy obcí - výsledky

Výsledky volieb do orgánov samosprávy konaných dňa 15.11.2014
v obci VyšnýKubín

 

 

29.10.
2014

Oznamy

1/ Oznamujeme všetkým nájomcom hrobových miest, že stavebné úpravy hrobových miest, vrátane vybudovania nových pomníkov,je možné realizovať až po ohlásení na obecnom úrade vo Vyšnom Kubíne.

2/ Oznamujeme všetkým nájomcom hrobových miest, že v zmysle Prevádzkového poriadku pohrebiska obceVYŠNÝ KUBÍNje potrebné uzatvoriť zmluvu o prenájme hrobového miesta od 03.11.2014 na obecnom úrade.

05.08.
2014

Autobusové zastávky na hornom konci obce

Obecný úrad vo Vyšnom Kubíne informuje občanov, že od 11.08.2014 začína fungovať prevádzka nových autobusových zastávok na hornom konci obce s názvom: Vyšný Kubín, nad mlynom.

Zastávka smer Dolný Kubín                   Cestovný poriadok

/         

30.06.
2014

Rekonštrukcia schodov k Pomníku Mjr. Archipova vo Vyšnom Kubíne

Obec Vyšný Kubínuvoľnila z rozpočtu obce finančné prostriedky a zrekonštruovala prístupové schody a Pomník Mjr. Archipova vo Vyšnom Kubíne.

Pred rekonštrukciou         Po rekonštrukcii
           

Viera Juráková
starostka obce

02.06.
2014

Pošta PARTNER

POŠTA PARTNER - otvorenie služby pre občanov. Od 01.06.2014 je v priestoroch obecného úradu otvorená Pošta PARTNER. Pošta Partner nenahrádza doručovateľa, ten zostáva po starom. Služby Pošty PARTNER pre občanov:

- príjem listových zásielok:obyčajných , doporučených, prioritných, úradných,
- príjem balíkov,
- príjem platieb:SIPO a poštových poukážok
- predaj poštových známok, kolkov, dobíjacích kupónov O2, Orange, EASY, žrebov

14.03.
2014

ČO SA NÁM PÁČI A ČO NIE ?, ZAPOJÍME SA DO ČISTENIA ?

ČO SA NÁM PÁČI A ČO NIE?, ZAPOJÍME SA DO ČISTENIA?
Fotogaléria

05.01.
2014

Opäť smeti v prírode

Vzťah niektorých ľudí k našej prírode

    

    

18.12.
2013

ZMENA SPOSOBU VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU OD NOVÉHO ROKA 2014

Obecný úrad vo Vyšnom Kubíne informuje občanov, že v zmysle prijatého VZN č. 4/2013 obce Vyšný Kubín o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpads účinnosťou od 01.01.2014prechádza sa na nový spôsob odvozu komunálneho odpadu.

Výška úhrady za vývoz komunálneho odpadu bude taká istá ako za predchádzajúci rok.

02.12.
2013

Vytvorenie chráneného pracoviska

Vytvorenie chráneného pracoviska na obecnom úradevo Vyšnom Kubíne na základe žiadosti obecného úradu v zmysle § 56zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanostia o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol ÚPSVaRDolný Kubín schválený projekt na zamestnanie občana so zdravotným postihnutím. Projekt je v plnej výške nákladov financovanýEurópskym sociálnym fondom.

Stránky