Pre občanov

02.06.
2014

Pošta PARTNER

POŠTA PARTNER - otvorenie služby pre občanov. Od 01.06.2014 je v priestoroch obecného úradu otvorená Pošta PARTNER. Pošta Partner nenahrádza doručovateľa, ten zostáva po starom. Služby Pošty PARTNER pre občanov:

- príjem listových zásielok:obyčajných , doporučených, prioritných, úradných,
- príjem balíkov,
- príjem platieb:SIPO a poštových poukážok
- predaj poštových známok, kolkov, dobíjacích kupónov O2, Orange, EASY, žrebov

14.03.
2014

ČO SA NÁM PÁČI A ČO NIE ?, ZAPOJÍME SA DO ČISTENIA ?

ČO SA NÁM PÁČI A ČO NIE?, ZAPOJÍME SA DO ČISTENIA?
Fotogaléria

05.01.
2014

Opäť smeti v prírode

Vzťah niektorých ľudí k našej prírode

    

    

18.12.
2013

ZMENA SPOSOBU VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU OD NOVÉHO ROKA 2014

Obecný úrad vo Vyšnom Kubíne informuje občanov, že v zmysle prijatého VZN č. 4/2013 obce Vyšný Kubín o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpads účinnosťou od 01.01.2014prechádza sa na nový spôsob odvozu komunálneho odpadu.

Výška úhrady za vývoz komunálneho odpadu bude taká istá ako za predchádzajúci rok.

02.12.
2013

Vytvorenie chráneného pracoviska

Vytvorenie chráneného pracoviska na obecnom úradevo Vyšnom Kubíne na základe žiadosti obecného úradu v zmysle § 56zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanostia o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol ÚPSVaRDolný Kubín schválený projekt na zamestnanie občana so zdravotným postihnutím. Projekt je v plnej výške nákladov financovanýEurópskym sociálnym fondom.

21.11.
2013

Separovanie plastov a tetra pakov v novembri 2013

V rámci pravidelného vývozu plastov a tetra pakov v novembrovom vývoze si poviete, čo oko nevidí, srdce nebolí. Alebo, čo ruky hodia do vrecia už ma viacej netrápi, čo sa s tým ďalej deje.
Možno si tam nájdete ten svoj vlastný odpad, ktorý patrí napr. do komunálneho odpadu alebo do VOKov.

RADA – skúsme spoločne nájsť spôsob ako sa naučiť správne separovať

12.11.
2013

Stretnutie primátora a starostov obcídolnej Oravy - ZMODO

Septembrové stretnutie primátora a starostov obcídolnej Oravy- ZMODO sa v rámci svojich pravidelných stretnutí konalo dňa 30.09.2013 v našej obci Vyšný Kubín. V rámci tohto stretnutia im starostka obce Viera Juráková predstavila priestory obecného úradu a oboznámila starostov aj s ich pravidelným využívaním občanmi obce na rôzne spoločenské, kultúrne a športové podujatia.

Foto – zo stretnutia

11.11.
2013

Program pre hodnotiacu komisiu v súťaži DEDINA ROKA 2013

Program pre hodnotiacu komisiu v súťaži DEDINA ROKA 2013, ktorá bola v našej obci dňa 20.06.2013

14.00- privítanie, návšteva dolného kaštieľa a pomníka Priadka

14.15- návšteva kostola Svätej Trojice a pomníka rodičov P. O. Hviezdoslava,
návšteva dvora domu – Bysterský – zachovanie starej architektúry

14.30 – návšteva Základnej školy – privítanie v zemianskom odeve a ochutnávka
bryndzových pirohov ( miestna strava bývalých gazdov )

20.03.
2013

Upozornenie Stredoslovenskej energetiky a.s.

Upozornenie Stredoslovenskej energetiky a.s. - (pdf)

20.02.
2013

Obec Vyšný Kubín úspešná v získavaní finančných prostriedkov z Eurofondov

Obec Vyšný Kubín môže pristúpiť k realizácii projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vyšný Kubín“ s celkovou výškou investičných výdavkov 261 344,23 EUR, pričom celkové oprávnené výdavky predstavujú sumu 261 344,20 EUR, z čoho obec získa 248 276,99 EUR vo forme nenávratného finančného príspevku. Hlavným cieľom projektu je skvalitniť verejné osvetlenie v obci Vyšný Kubín a zabezpečiť podmienky pre zvýšenie bezpečnosti cestnej a pešej premávky v obci.

Stránky