Pre občanov

09.02.
2012

Harmonogram fakturácie OVS a.s. Dolný Kubín

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. si dovoľuje oznámiť všetkým odberateľom, žev roku 2012 mení harmonogram fakturácie za výrobu a dodávku pitnej vodyverejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou tak, že

od roku 2012 bude fakturácia len 1 x ročne.

Odporúčameodberateľom mesačné preddavkové platby, info telefonicky:
2388538, 2388508, 0917 651370 

06.01.
2012

Zber separovaného odpadu alebo ako správne separovať

Každý obal je vyrobený z určitého materiálu. Aby bolo možné identifikovať tento materiál pre potreby recyklácie, sú na obaloch umiestnené značky, ktoré nás informujú, ako máme s konkrétnym odpadom nakladať. 

02.01.
2012

List predsedu ZMOS primátorom a starostom

Vážení obyvatelia miest a obcí,

01.01.
2012

Obecná knižnica

Obecný úrad vo Vyšnom Kubíne ponúka svojim občanom možnosť zapožičania kníh z obecnej knižnice.
 
Otvorená – každú stredu – od 15.30. - do 17.30 hod.v kaštieli
 

25.10.
2011

Prieskum trhu pre zákazku s nízkou hodnotou

– výzva na predloženie cenovej ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie pre žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Vyšný Kubín. Vodozádržné zariadenia“ v rámci výzvy OPŽP-PO2-11-1 pre Operačný program Životné prostredie.

27.09.
2011

Neporiadok na cintoríne

Informácie pre občanov Vyšného Kubína
Kontajner na obecnom cintoríne by úplne postačoval na vývoz odpadu z cintorína , pokiaľ by hoobčanianenapĺňali domovým odpadom.

Správanie sa občanov Vyšného Kubína na obecnom cintoríne.
Dňa 26.09.2011 ( pondelok) o 18.00 hod sa na obecnom cintoríne urobil poriadoka ráno dňa 27.09.2011 sa„slušný občan“Vyšného Kubína postaral o zvýšené náklady na odvoz odpadu.

   

04.05.
2011

Správa o zákazkách s nízkou hodnotou

Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €
IV.Q. 2011 - celá správa (doc)

Zverejnené dňa 30.12.2011.
 

Stránky