Pre občanov

12.05.
2016

Multifunkčné ihrisko - prevádzkový poriadok

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

11.05.
2016

Obchodná verejná súťaž - pozemky

Táto obchodná verejná súťaž je vyhlásená obcou Vyšný Kubín, IČO: 00 649 058,  Vyšný Kubín, Hviezdoslavova 117/5 (ďalej len „Vyhlasovateľ“) zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok, menovite:

     - pozemok  C-KN  parc. č. 602/16, vedený ako trvalý trávny porast  o výmere 887  m2,
     - pozemok  C-KN  parc. č. 602/17 vedený ako trvalý trávny porast o výmere 887 m2,

24.03.
2016

Protipovodňový vozík pre DHZ

Obec Vyšný Kubín dňa 29.2.2016 bola prevziať protipovodňový vozík pre DHZ Vyšný Kubín.

06.03.
2016

Výsledky volieb do NR SR v obci Vyšný Kubín

Výsledky volieb do NR SR konaných dňa 5. 3. 2016  v obci Vyšný Kubín

Počet  zapísaných voličov                                                                544

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili volieb                                      419

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny              0

18.11.
2015

Obnova interiéru expozície P.O. Hviezdoslava

V máji 2015 sa obec Vyšný Kubín zapojila do výzvy o Zamestnanecký grant Euro k euru  od Nadácie Slovenskej sporiteľne a vypracovala projekt : „Žime históriou aj v budúcnosti“. Projekt riešil obnovu  a aktualizáciu interiéru Expozície P.O.Hviezdoslava. Vo výzve bola naša obec úspešná a tak získala finančnú podporu v sume 1000 € + 500 € od zamestnanca SLSP Ing.

14.11.
2015

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO V OBCI VYŠNÝ KUBÍN

Za finančnej podpory v sume 40 000 EUR z Úradu vlády Slovenskej republiky o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2015 sa v mesiacoch október - november 2015 v našej obci uskutočnila výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnatým povrchom a mantinelom s ochrannými sieťami do výšky 3m, šírky 20m, dĺžky 40m.

Po schválení prevádzkového poriadku, určení správcu ihriska bude slúžiť na rozvoj športových aktivít predovšetkým pre deti a mládeže z našej obce.

Výstavba ihriska Výstavba ihriska Výstavba ihriska
05.11.
2015

Dopravné ihrisko

Deti MŠ si rozvíjali a uplatňovali svoje poznatky z dopravnej výchovy a pravidiel bezpečnosti na ceste hrami na školskom dopravnom ihrisku.

 

06.10.
2015

Dokončenie stavby: „Vyšný Kubín. Vodozádržné zariadenia“

Ministerstvo životného prostredia SR, riadiaci orgán pre OP ŽP, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava v operačnom programe, životné prostredie, prioritná os č. 2 – ochrana pred povodňami dňa 26.02.2015 schválilo obci Vyšný Kubín nenávratný finančný príspevok v sume 230 731, 61 € . Na základe uvedeného s MŽP bola podpísaná zmluva dňa 14.04.2015.

Vodné zariadenia

Stránky