Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Vyšný Kubín

Na roky 2009 – 2013 (DOC)