Sadzobník cien a poplatkov

Sadzobník cien a poplatkov obce Vyšný Kubín (návrh ceny podľa § 43 Občianskeho zákonníka a § 3 ods. 1 zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v platnosti od 01.01.2014 prijaté

Uznesenie č.21/09/2013 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje internú smernicu o úhrade poplatku za prenájom priestorov a zariadení s platnosťou od 01.01.2014. Hlasovanie: 5 – za, 0- zdržal sa, 0 - proti .

Prenájom nehnuteľného majetku obce - schôdzková činnosť spolkov v obci

    Priestory OÚ -kaštieľ   Nájom – 01.05.- 30.09.   Nájom 01.10. - 30.04.
1 Sála 15,00 € 30,00 €
2 Kuchyňa 10,00 € 15,00 €
3 Ostatné priestory okrem chodby 5,00 € 10,00 €

    Prenájom nehnuteľného majetku obce - ostatné aktivity v obci

    Priestory OÚ -kaštieľ   Nájom – 01.05.- 30.09.   Nájom 01.10. - 30.04.
1 Sála 25,00 € 40,00 €
2 Kuchyňa 10,00 € 15,00 €
3 Ostatné priestory okrem chodby 10,00 € 20,00 €
4 Poplatok za neporiadok po tanečnej zábave 50,00 € 50,00 €
5 Záloha na upratovanie 20,00 € 20,00 €

 
Prenájom nehnuteľného majetku obce - Kar pri úmrtí občana s trvalým pobytom v obci – BEZ POPLATKU
 
 
Prenájom hnuteľného majetku obce - zariadenia

    Zariadenia   1 deň používania
1 Výsuvný rebrík kolesový 2,00 €
2 Miešačka 2,00 €
3 Dopravný pás 2,00 €

    Expozícia P. O. Hviezdoslava 

    Expozícia P.O.Hviezdoslava   Suma v €
  Vstupné 0,20 €
  Prehliadka s výkladom + skladačka P.O .Hviezdoslava 1,20 €
  Skladačka P.O.Hviezdoslava 1,00 €
  Skladačka Margity Figuli 1,00 €
  Pohľadnica Vyšného Kubín 0,20 €
  Kniha Vyšný Kubín 3,00 €

    Služby poskytnuté obecným úradom

    Vyhlásenie v miestnom rozhlase   Suma v €
  Vyhlásenie v miestnom rozhlase 3,00
  Vyhlásenie v miestnom rozhlase pre politické strany(voľby) 6,00 €
  Vyhlásenie gratulácia Zdarma
  Vyhlásenie – svadba novomanželom Zdarma
  Vyhlásenie – rozlúčka zo zosnulým Zdarma
  Vyhlásenie športových a kultúrnych podujatí Zdarma
    Ostatné poplatky  
  Kopírovanie A4 , 1 strana 0,10 €
  Kopírovanie A4 , obojstranne 0,15 €
 
Poplatky a dane prijaté obecným zastupiteľstvom:

- VZN o miestnych daniach
- VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
- VZN o chove a držaní psov
- VZN o školskej dochádzke, mesačných poplatkoch ZŠ s MŠ + Dodatok
- VZN o opatrovateľskej službe a výške úhrady za poskytovanú sociálnu službu
- Prevádzkový poriadok pohrebiska + Dodatky – prenájom hrobového miesta

Ostatné poplatky v zmysle Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch:

- Stavebný úrad – stavebné poplatky
- Rybárske lístky – vydanie rybárskych lístkov
- Osvedčenie listín a podpisov – overovanie listín a podpisov
- Výrub drevín

Vo Vyšnom Kubíne, dňa 11.12.2013

Viera Juráková
starostka obce