Sadzobník poplatkov

Sadzobník poplatkov a spôsob úhrady za prenájom
hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Vyšný Kubín

(návrh ceny podľa § 43 Občianskeho zákonníka a § 3 ods. 1 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov)

v platnosti od 15.05.2022

prijaté uznesenie č.  07/03/2022 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Sadzobník poplatkov a spôsob úhrady za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Vyšný Kubín s platnosťou od 15.05.2022

1. Prenájom nehnuteľného majetku obce – schôdzková činnosť organizácií a spoločností

Priestory kaštieľa

 

Organizácie so sídlom           v obci Vyšný Kubín

Organizácie so sídlom           mimo obce Vyšný Kubín

v termíne od    1.5. – 30.9.

v termíne od 1.10. – 30.4.

v termíne od   1.5. – 30.9.

v termíne od 1.10. – 30.4.

Sála

20,00 €

40,00 €

40,00 €

60,00 €

Kuchyňa

15,00 €

20,00 €

20,00 €

30,00 €

2. Prenájom nehnuteľného majetku obce – rodinné oslavy, svadby

Priestory kaštieľa

 

Občania s trvalým pobytom v obci Vyšný Kubín

Občania s trvalým pobytom mimo obce Vyšný Kubín

v termíne od   1.5. – 30.9.

v termíne od 1.10. – 30.4.

v termíne od    1.5. – 30.9.

v termíne od 1.10. – 30.4.

Sála

30,00 €

60,00 €

50,00 €

100,00 €

Kuchyňa

15,00 €

20,00 €

20,00 €

30,00 €

3. Prenájom nehnuteľného majetku obce – ostatné aktivity

Priestory kaštieľa

 

Ostatné aktivity

v termíne od   1.5. – 30.9.

v termíne od 1.10. – 30.4.

Tanečná zábava, ples

150,00 €

200,00 €

Predajné akcie

20,00 €

40,00 €

Politická prezentácia

50,00 €

70,00 €

Kar pri úmrtí občana s trvalým pobytom v obci Vyšný Kubín

bez poplatku

Kar pri úmrtí občana s trvalým pobytom mimo obec V. Kubín

40,00 €

60,00 €

4. Prenájom hnuteľného majetku obce

Druh hnuteľného majetku

Merná jednotka

Cena

Kuchynský riad

1 akcia

10,00 €

Obrusy

1 akcia

10,00 €

Stoly a stoličky

1 akcia

10,00 €

5. Prenájom motorových úžitkových vozidiel a strojov

Druh hnuteľného majetku

Merná jednotka

Cena

Záhradný drvič

1 deň

20,00 €

Traktor CASE  – občania s trvalým pobytom v obci Vyšný Kubín

1 hod

15,00 €

Traktor CASE  – právnické osoby a FO podnikatelia so sídlom v obci Vyšný Kubín

1 hod

20,00 €

Vlečka Molčík

1 hod

10,00 €

Prídavné zariadenie ku traktoru  (čelný nakladač, lopata, vidly)

1 hod

10,00 €

 6. Vyhlásenie v obecnom rozhlase

Druh vyhlásenia

Merná jednotka

Cena

Vyhlásenie oznamu

1 x

3,00 €

Vyhlásenie – politické strany (voľby)

1 x

10,00 €

Vyhlásenie – gratulácia jubilantovi, novomanželom,    rozlúčka so zosnulým

bez poplatku

Vyhlásenie – športové a kultúrne podujatia

bez poplatku

7. Expozícia P.O.Hviezdoslava

Druh služby, tovaru

Merná jednotka

Cena

Vstupné s výkladom lektora

1 osoba

1,00 €

Vstupné bez výkladu

1 osoba

0,50 €

Skladačka P.O.Hviezdoslava

1 ks

1,00 €

Skladačka Margity Figuli

1 ks

1,00 €

Pohľadnica Vyšný Kubín

1 ks

0,20 €

8. Ostatné služby

Druh služby

Merná jednotka

Cena

Kopírovanie A4 /čiernobielo

1 strana

0,10 €

Kopírovanie A4 obojstranne /čiernob.

2 strany

0,15 €

Kopírovanie A4 /farebne

1 strana

0,15 €

Kopírovanie A4 obojstranne /farebne

2 strany

0,20 €

9. Spôsob úhrady poplatku

Pri prenájme nehnuteľného a hnuteľného majetku uzatvorí obec s nájomcom zmluvu, na základe ktorej nájomca zaplatí poplatok v hotovosti do pokladne obecného úradu.

Ostatné služby sa platia v hotovosti do pokladne obecného úradu na základe poskytnutej služby.

10. Poplatky a dane schválené obecným zastupiteľstvom:

- VZN o miestnych daniach
- VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
- VZN o chove a držaní psov
- VZN o určení výšky príspevku zákonného zástupcu pre dieťa v materskej škole
- VZN o sociálnej službe a spôsobu určenia a výške úhrady za poskytovanú sociálnu službu
- Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Vyšný Kubín

Ostatné poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch:

- poplatky za konanie na stavebnom úrade
- poplatok za vydanie rybárskych lístkov
- osvedčenie listín a podpisov
- poplatok za podanie žiadosti o výrub drevín a pod.

Vo Vyšnom Kubíne, dňa 13.05.2022

                                                                                   ......................................................
                                                                                              Ing. Antonín Zámečník   
                                                                                                     starosta obce