Tlačivá na stiahnutie

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a vymedzenie stavebného pozemku pod výstavbu_FO_PO (doc)
Žiadosť o stavebné povolenie_PO (doc)
Žiadosť o stavebné povolenie_FO (doc)
Žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní (doc)
Žiadosť o vydanie súhlasu - MZZO (doc)
Žiadosť o vyjadrenie - žumpa (doc)
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením_FO_PO (doc)
Žiadosť o povolenie zmeny termínu ukončenia stavby_FO_PO (doc)
Návrh na kolaudáciu stavby a vydanie kolaudačného rozhodnutia_FO (doc)
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia_PO (doc)
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby _FO_PO (doc)
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby (doc)
Žiadosť na ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác (doc)
Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby (doc)
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (doc)