Územný plán obce

Textová časť ÚPN O Vyšný Kubin návrh - pdf
Výkres širších vzťahov - pdf
Komplexný výkres priestorového usporiadania územia M 1:10000 - pdf
Komplexný výkres priestorového usporiadania územia M 1:5000 - pdf
Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia - pdf
Výkres riešenia verejného tech. vybavenia - vodné hospodárstvo - pdf
Výkres riešenia verejného tech. vybavenia - energetika a spoje - pdf
Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny - pdf
Vyhodnotenie dôsledkov stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde a lesných pozemkoch - pdf
Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb - pdf

VZN č. 6/2015 o záväzných častiach Územného plánu obce VYŠNÝ KUBÍN pdf