VZN

Platné VZN:

VZN č. 4/2010 - o miestnom referende (PDF)
VZN č. 6/2010 - trhové služby (DOC)

VZN č. 2/2014 o niektorých podmienkach držania psov (PDF)

VZN č. 01/2015 o núdzovom zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou pre obdobie krízovej situácie (PDF)
VZN č. 02/2015 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp na území obce Vyšný Kubín z územia obce, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia (PDF)
VZN č. 03/2015 o zabezpečení odvádzania splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Vyšný Kubín z územia, kde je verejná kanalizácia vybudovaná. (PDF)
VZN č. 04/2015 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Vyšný Kubín (PDF)
VZN č. 06/2015 o záväzných častiach Územného plánu obce VYŠNÝ KUBÍN (PDF)

VZN č. 01/2016 o sociálnej službe a spôsobe určenia a výške  úhrady za poskytovanú sociálnu službu (DOC)
Dodatok č. 1 k VZN 1/2016 o sociálnej službe (DOC)
VZN č. 02/2016 - VZN o určení školských obvodov  (PDF)
VZN č. 03/2016 - o schválení prevádzkového poriadku pohrebiska (DOC)
                        - Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Vyšný Kubín (DOC)
VZN č. 06/2016 - o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v úplnom                                znení (PDF)

VZN č. 01/2017 - o zavedení a poskytovaní elektronických služieb (DOC)
VZN č. 02/2017 - o výške finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí (DOC)

VZN č. 01/2018 - Núdzové zásobovanie (pdf)
VZN č. 02/2018 - Odvádzanie odpadových vôd bez kanalizácie (pdf)
VZN č. 03/2018 - Odvádzanie odpadových vôd s kanalizáciou (pdf)
VZN č. 04/2018 - Predaj výrobkov na trhovisku (pdf)

VZN č. 02/2019 - ktorým sa schvaľuje zriaďovacia listina Dobrovoľného hasičského zboru obce Vyšný Kubín a štatút Dobrovoľného hasičského zboru obce Vyšný Kubín (pdf)  
VZN č. 04/2019 - ktorým sa mení mení VZN č. 06/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. (pdf)
VZN č. 05/2019 - o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce. (pdf)
VZN č. 06/2019 - o miestnych daniach na území obce Vyšný Kubín. (pdf)

VZN č. 01/2020 - o nakladaní s odpadmi na území obce Vyšný Kubín  PDF

VZN č. 01/2021 - o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov pre dieťa v MŠ (PDF)

VZN č. 02/2021 - o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku MŠ na rok 2022 (PDF)
VZN č. 01/2022 - o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov pre dieťa v MŠ  PDF
VZN č. 02/2022  - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PDF
VZN č. 03/2022  - o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy pre rok 2023 PDF