VZN

Platné VZN:

VZN č. 4/2010 - o miestnom referende (PDF)
VZN č. 6/2010 - trhové služby (DOC)

VZN č. 5/2013 - o miestnych daniach (PDF)

VZN č. 2/2014 o niektorých podmienkach držania psov (PDF)
VZN č. 6/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vyšný Kubín (PDF)

VZN č. 01/2015 o núdzovom zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou pre obdobie krízovej situácie (PDF)
VZN č. 02/2015 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp na území obce Vyšný Kubín z územia obce, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia (PDF)
VZN č. 03/2015 o zabezpečení odvádzania splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Vyšný Kubín z územia, kde je verejná kanalizácia vybudovaná. (PDF)
VZN č. 04/2015 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Vyšný Kubín (PDF)
VZN č. 06/2015 o záväzných častiach Územného plánu obce VYŠNÝ KUBÍN (PDF)

VZN č. 01/2016 o sociálnej službe a spôsobe určenia a výške  úhrady za poskytovanú sociálnu službu (DOC)
Dodatok č. 1 k VZN 1/2016 o sociálnej službe (DOC)
VZN č. 02/2016 - VZN o určení školských obvodov  (PDF)
VZN č. 03/2016 - o schválení prevádzkového poriadku pohrebiska (DOC)
                        - Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Vyšný Kubín (DOC)
VZN č. 06/2016 - o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v úplnom                                znení (PDF)

VZN č. 01/2017 - o zavedení a poskytovaní elektronických služieb (DOC)
VZN č. 02/2017 - o výške finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí (DOC)
VZN č. 03/2017 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ na rok 2018 (DOC)

VZN č. 01/2018 - Núdzové zásobovanie (pdf)
VZN č. 02/2018 - Odvádzanie odpadových vôd bez kanalizácie (pdf)
VZN č. 03/2018 - Odvádzanie odpadových vôd s kanalizáciou (pdf)
VZN č. 04/2018 - Predaj výrobkov na trhovisku (pdf)
VZN č. 05/2018 - Určenie výšky dotácie na prevádzku  a mzdy na dieťa MŠ na rok 2019 (pdf)

VZN č. 01/2019 - Určenie výšky dotácie na prevádzku  a mzdy na dieťa MŠ na rok 2019 (pdf)
VZN č. 02/2019 - ktorým sa schvaľuje zriaďovacia listina Dobrovoľného hasičského zboru obce Vyšný Kubín a štatút Dobrovoľného hasičského zboru obce Vyšný Kubín (pdf)  
VZN č. 03/2019 -  ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí v materskej škole a na činnosť školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. (pdf)
VZN č. 04/2019 - ktorým sa mení mení VZN č. 06/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. (pdf)
VZN č. 05/2019 - o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce. (pdf)
VZN č. 06/2019 - o miestnych daniach na území obce Vyšný Kubín. (pdf)
VZN č. 07/2019 - o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy na rok 2020. (pdf)

 
Neplatné VZN

VZN č. 1/2011 - docházka do ZŠ a mesačné príspevky ZŠ (DOC)
VZN č. 4/2011 -  Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Vyšný Kubín (DOC)
VZN č. 1/2012 - o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia a výške úhrady za poskytovanú sociálnu službu (DOC)
VZN č. 2/2012 - o zabezpečení odvádzania splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou (DOC)
VZN č. 3/2012 - o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce (DOC)
VZN č. 3/2013 - o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a školských zariadení (PDF)
Dodatok č. 1/2014 k VZN č. 03/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia (PDF)
VZN č. 4/2013 o miestnom poplatku za odpady a drobný stavebný odpad (PDF)
Dodatok č. 1/2013 k VZN č. 1/2011 o školskej dochádzke, mesačných poplatkoch ZŠ a MŠ (PDF
Dodatok č.1/2013 k 04/2011 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska (PDF)
VZN č. 6/2013 o určení školského obvodu pre deti ZŠ (PDF)
VZN č. 1/2014 o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí (PDF)
VZN č. 3/2014 o určení školského obvodu (PDF)
VZN č. 4/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (PDF)
Dodatok č. 4/2015 k VZN č. 04/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (DOC)
VZN č. 5/2014 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia (PDF)
Dodatok č. 3/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ k VZN obce Vyšný Kubín č. 05/2014 (DOC)
Dodatok č.1/2015 k VZN č. 1/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole. (PDF)
Dodatok č. 2/2015 o zápise a príspevkoch v ZŠ k VZN obce Vyšný Kubín č. 1/2011 (DOC)
VZN č. 5/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce a v centrách voľného času (PDF)
VZN obce Vyšný Kubín č. 07/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce a v centrách voľného času (DOC)
VZN č. 04/2016 - o výške finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí (DOC)

VZN č. 05/2016 - o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávnie detí (DOC)